top of page
  • ורד חן

היחידה להסדרים מותנים

האם כל עבירה מחייבת הגשת כתב אישום ובהמשך קיום הליך פלילי בבית משפט פלילי?

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי משטרת ישראל (באמצעות יחידת התביעות) תוכל להחליט האם יש עבירות בגינן אפשר יהיה להימנע מהגשת כתבי אישום.


המטרה היא לסגור את ההליך הפלילי נגד החשוד. התנאי לכך הוא, שהחשוד יודה בעבירה המיוחסת לו ולרוב יש להודאה תנאים נלווים, כמו: תשלום פיצוי לנפגע, קנס למדינה, התחייבות להימנע מאותה עבירה, ועוד.

האם על כל עבירה ניתן לטפל ביחידה להסדרים?

 

ממש לא. טיפול ביחידה להסדרים מותנה בקיומם של 5 תנאים:

1. עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר.

2. עמדת התובע צריכה להיות כזו שלא תקבע עונש מאסר בפועל בגין העבירה המיוחסת לחשוד.

3. אסור שיהיה לחשוד רישום פלילי לפחות 5 שנים לפני יום ביצוע העבירה.

4. לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים נגד החשוד.

5. מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.שיקולים נוספים שיילקחו בחשבון:


נסיבות אישיות הקשורות בחיי החשוד, לרבות גילו של החשוד:

• מידת הפגיעה הצפויה בחשוד או במשפחתו כתוצאה מקיומו של הליך פלילי

• התנהגותו החיובית של החשוד ותרומתו לחברה

• נסיבות חיים קשות של החשוד.


נסיבות ביצוע העבירה:

• העדר תכנון מוקדם לביצוע העבירה

• הסיבות שהביאו את החשוד לבצע את העבירה

• חלקו היחסי של החשוד בביצוע העבירה

• מעשה חד פעמי; קיומו של קורבן עבירה יחיד

• חלוף זמן רב מעת ביצוע העבירה


תוצאות העבירה:

• נזק לא רב אשר נגרם או צפוי היה להיגרם מביצוע העבירה


התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה:

• שיתוף פעולה של החשוד עם רשויות אכיפת החוק

• הודאת החשוד ונטילת אחריות על מעשיו

• חרטה של החשוד על מעשיו

• מאמצים שנעשו ע"י החשוד לחזור למוטב

• מאמצים שנעשו ע"י החשוד לתיקון תוצאות העבירה או לפיצוי הנזק שנגרם ממנהמה קורה במידה והחשוד לא עומד בתנאי ההסדר?

 

התביעה תפנה לחשוד ותבדוק עימו מה הסיבה לאי קיום ההסדר, מתוך רצון לתת לו הזדמנות נוספת לקיים את תנאי ההסדר. במידה ולאחר אזהרה כזו החשוד עדיין לא יעמוד בתנאי ההסדר, הרי שאז התביעה תהיה רשאית לפתוח בשנית את התיק ולהגיש נגדו כתב אישום.

זהו מצב של החמצת הזדמנות להימנע מרישום פלילי, ולכן אם כבר הוצעה לחשוד הצעה להגיע להסדר מותנה, הרי שעליו לנצל את ההזדמנות ולהודות על כך.70 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page