top of page
  • ורד חן

עיכוב הליכים משפטיים

קיימות מספר דרכים לסגירת תיק פלילי אחרי הגשת כתב אישום נגד הנאשם. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שזה יעכב או יפסיק את ההליכים נגד הנאשם.

במקרה המתואר כאן, עו"ד ורד חן ניסתה לבוא בדברים עם נציגי המאשימה וניסתה לשכנעם לסגור את התיק נגד הנאשמת שאותה יצגה. משנענתה בשלילה, בחרה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה. המטרה: סגירת התיק לאחר הגשת כתב אישום באמצעות עיכוב הליכים של היועמ"ש.

 

העבירה: החזקה/שימוש בסמים לצריכה עצמית - עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.


המקרה: מדובר בנאשמת שנתפס בביתה סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 1.53 גרם לצריכה עצמית.


לכאורה, כשמדובר בכמות כזו זעירה של סם, היה מקום לא להגיש כתב אישום או לחילופין לסגור את התיק בעקבות מו"מ. אלא שבמקרה זה, מדובר בנאשמת עבורה נסגרו שני תיקים קודמים עוד בהיותם פתוחים, כלומר, בטרם הוגש נגדה כתב אישום.


בתיק זה סירבה תחילה התביעה לבקשת עו"ד חן לסגור את התיק, ומשכך הוגשה בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים ליועץ המשפטי לממשלה. בבקשה הועלו הטענות המשפטיות הבאות: הנאשמת טענה כי אכן הסם היה בביתה אלא שהיא אינה צורכת/מחזיקה בסמים אלא מישהו אחר מבני ביתה, בגיר, בדמות בעלה הוא זה שצורך. אך היא אינה יכולה להעיד נגד בעלה. ומדוע? סעיף 3 לפקודת הראיות (נוסח חדש) דן בסייג לעדותם של בני זוג וקובע, כי "...במשפט פלילי אין בן זוג כשר להעיד לחובת בן זוגו"...


ביסוס לטענה כי קיים חשד לפיו הסם שנתפס שייך לבעלה של הנאשמת, מבוסס על בקשת המשטרה לערוך חיפוש בביתם והחיפוש הוא נגד הבעל, כל זה מכוח צו שניתן ע"י ביהמ"ש.


ההחלטה: לאחר שהגישה עו"ד חן בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים נגד הנאשמת ומפירוט נסיבות חיים שיש גם בהן, בנוסף לטענה המשפטית שצוינה לעיל, כדי להביא לסגירת התיק, הוחלט ע"י המדינה/משטרה לסגור את התיק נגד הנאשמת. משמעות הסגירה היא שהנאשמת לא צריכה להתייצב בביהמ"ש כלל, ואין לה הרשעה או כל סנקציה של הרתעה צופה פני עתיד.12 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page